Cookies not accepted

   

Volgende Activiteiten  

Geen activiteiten
   

Facebook  

   

Login  

   
zaterdag 02 juni 2012 23:50

Geschiedenis

noteltiers

Het was de tijd dat in ons land vele muziekmaatschappijen tot stand kwamen. De Waverse student Paul Notelteirs had samen met enkele medestudenten en kameraden gedurende de vakantiedagen van de jaren 1856 tot 1859 een zangvereniging opgericht.

Zij wilden de vereniging zien uitgroeien tot een fanfaremaatschappij. Paul Notelteirs spoorde zijn makkers hiertoe voordurend aan. Die wilden wel mee, maar vreesden of het wel zou lukken. Hij zei: “Koop maar instrumenten, de ereleden zullen wel volgen”. Zo gebeurde het, vanaf het eerste jaar kon ze reeds als een volwaardige fanfare optreden, immers op 2 oktober 1859 nam ze deel aan een festival in Keerbergen.

Het eerste voorzitterschap werd op 13 oktober 1859 opgedragen aan de Eerste Schepen Eduward Pieter De Pauw. Het gemeentebestuur was de zaak genegen en al de leden van de gemeenteraad met nog 24 andere dorpsnotabelen schreven in als ereleden.

Gezien de goede gang van zaken wilde Notelteirs zijn fanfare een zeker aanzien bezorgen en hij schreef op 25 oktober 1859 naar de afstammelingen van de laatste heren van het dorp en verzocht hen het erevoorzitterschap van de maatschappij te willen aanvaarden. Daarmee zouden zij de gedachtenis in ere houden van hun voorvader, Willem Klaudius Jozef de Ruysschen, baron van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Graaf van Elissem (dit is het dorpje Eliksem, deelgemeente van de stad Landen in Vlaams-Brabant). De nieuwe fanfare zou dan te zijner ere “Graaf van Elissem” genoemd worden. De familie gaf op 4 november een gunstig antwoord en was door dit verzoek zeer verrast en vereerd.

regelement Op 8 november 1859 werd door Paul Notelteirs een reglement, dat niet minder dan 57 artikels bevatte, aan de overheid gezonden, die het gunstig beoordeelde.

De erevoorzitster, gravin d'Oultremont de Duras, die samen met haar zoon ten zeerste vereerd was met deze ere-functie, schonk als blijk van erkentelijkheid een prachtige standaard. Vele benamingen werden in die tijd verfranst en zo was het ook met de benaming van de fanfare op de standaard. Men las in goud geborduurd : “Graaf d'Elissem”. Deze naam werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Naast het opluisteren van vele gemeentelijke manifestaties was de fanfare actief op menig festival. Zelf richtte ze haar eerste festival in op 28 juli 1867. Niettegenstaande het grote succes duurde het tot 1881 voordat een tweede festival werd ingericht.

Het 25-jarig bestaan werd met 2 jaar vertraging herdacht op 22 augustus 1886. Op voet van voorgaande feesten, werd een derde festival georganiseerd. 31 maatschappijen namen hieraan deel en er werd gespeeld op 3 kiosken.

Sinds 1877 begon de fanfare haar eigen feestavonden in te richten. Deze waren aanvankelijk geprogrammeerd uit muziek, zang, solo's, kluchtliederen en alleenspraken.

In 1891 kwam er spijtig genoeg een definitieve splitsing. Waardoor dat gebeurde is moeilijk te achterhalen. Het bestuur trad in die jaren ook niet met de nodige krachtdadigheid op. Sommige leden, zelfs die enorm hadden bijgedragen om de fanfare te doen bloeien, trokken zich terug. Dit leidde tot de oprichting van een tweede fanfare. Beide fanfares werden alzo ook politieke partijen, beide evenwel christelijk geïnspireerd. Niet-Waveraars kunnen dan ook moeilijk de partijschap in Waver begrijpen! Het was n°1 en n°2. In de volksmond wordt Graaf d'Elissem tot op heden kortweg Nummer 1 genoemd. Sinds de fusie der gemeenten in 1977, treedt de fanfare niet meer op als politieke partij.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vielen de muzikale activiteiten stil. De toenmalige nog zeer jonge voorzitter Louis Slaets zou hierna zijn fanfare nieuwe impulsen geven. Hij drong erop aan om in 1927 de maatschappij om te vormen tot een vereniging zonder winstoogmerk. In diezelfde tijd schonk hij ook een perceel bouwgrond opdat de fanfare er een eigen zaal zou kunnen bouwen, hetgeen dan ook geschiedde. Enkele jaren later in 1934 werd het 75-jarig bestaan gevierd met een festival waaraan vele fanfares en harmonies hun medewerking verleenden. Louis Slaets werd in 1958 door René Slaets opgevolgd, die op zijn beurt in 1967 de fakkel doorgaf aan Philemon Scheers. Van 1986 tot zijn onverwachte overlijden in 1999 was Louis Slaets voorzitter. Hij bekleedde tevens belangrijke bestuursfuncties binnen Fedekam. Hij werd opgevolgd door Marcel Vets, die in 2009 van het jubileumjaar naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de fanfare een groot succes maakte. Tijdens de Algemene Vergadering van 3 december 2011 droeg hij het voorzitterschap over aan Eric Janssens, die net zoals de allereerste voorzitter ook Eerste Schepen in de gemeente is.

Op muzikaal gebied is Graaf d'Elissem steeds een naam van betekenis geweest. De inbreng van de dirigenten had hier zeker een ruim aandeel. Toch was het vooral dirigent Alfons van Loo, in 1935 in dienst getreden, die aan de basis lag van een nog hoger opgevoerd muzikaal peil, om alzo te kunnen promoveren naar een hogere afdeling, met in 1956 een bevestiging in ere-afdeling.

Dirigent Alfons Van Eeckhout, die Alfons Van Loo was opgevolgd, diende wegens ziekte in 1973 ontslag te nemen. De dirigeerstok werd dan overgenomen door een muzikant uit eigen rangen, Emiel Vertommen. Deze knoopte opnieuw aan met deelname aan tornooien. Ook lag hij aan de basis van de organisatie van het jaarlijks kerstconcert, dat nog steeds een ruime publieke belangstelling kent. Hierop verzorgt de jeugdafdeling sinds 1980 een kort optreden. Jan Ceulemans was van 1984 tot 1986 dirigent en werd opgevolgd door Roger Liekens die de fanfare van 1986 tot 2008 dirigeerde. Tijdens het jubileumjaar 2009 was Rudi Verbruggen korte tijd dirigent. Hij componeerde de gelegenheidsmars “Numero Uno”, een knipoog naar de bijnaam van onze fanfare Nr 1. Daarna volgde de jonge Jan Kusseneers, die onder andere het initiatief nam voor een filmconcert. Tijdens het kerstconcert van 26 december 2011 gaf hij de dirigeerstok door aan de jonge, dynamische dirigente Bente Pauwels. Zij zorgde mee voor de verjonging van het orkest en gaf de fanfare een eigentijds karakter. Op 26 december 2019 gaf zij de dirigeerstok door aan Andries Voets, die ondanks zijn jonge leeftijd over een ruime muzikale bagage beschikt.

Onze fanfare kent ook enkele oude tradities, waaronder het jaarlijkse teerfeest van de leden. Deze feesten hebben een eigen typisch karakter. Het teerfeest is vermoedelijk ontstaan van in het begin van de oprichting. Tot op heden kent deze manifestatie haar verloop over twee dagen. Traditiegetrouw vangt het teerfeest aan met een koffietafel met de alom gekende kop, waarna sinds de oprichting van de v.z.w., de statutaire jaarvergadering, gevolgd door een rondgang bij onze leden-herbergiers om daarna weer aan tafel te gaan voor het avondmaal. Ook de tweede dag kent, op uitzondering van de statutaire jaarvergadering een gelijkwaardig verloop, maar er wordt wel begonnen met een Eucharistieviering ter nagedachtenis van onze overleden leden. ’s Avonds vindt dan de verhuring per opbod van de repetities plaats en de avond wordt afgesloten met de trekking van de tombola.

Na meer dan 160 jaar wil onze fanfare haar rijke tradities verder zetten, maar tevens ook inspelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de fanfarewereld.
De Koninklijke Fanfare Graaf d’Elissem is trots de oudste vereniging van de fusiegemeente Sint-Katelijne-Waver te mogen zijn en wil dan ook zijn aloude tradities in ere houden. Dit gecombineerd door in te spelen op de nieuwste tendensen houdt de fanfare jong.

 

 

 

Gelezen 4243 keer Laatst aangepast op vrijdag 27 december 2019 20:50
Meer in deze categorie: Bestuur »
Log in om reacties te plaatsen